X
T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi
  Randevu ve Bilgi Almak İçin Arayın : 0 (212) 255 60 06, 0 (212) 255 72 72
Kalite Yönetim Sistemi

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda hazırlanmış olan Komite Kurul Ekip El Kitabında her komitenin görev tanımı, işleyişi ve toplantı sıklığı belirtildiği gibi yapılmaktadır.Komite üye listelerine göre komite mail grupları oluşturulmuş olup ,toplantı duyurusu Kalite Yönetim Direktörü tarafından maille tüm komite üyelerine gündem, yer, saat bilgisi verilerek duyuru yapılır.Hizmet Kalite Standartlarının ölçülmesi, analizi, iyileştirilmesi ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılması, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen komite/kurul toplantıları yapılır .


Kurumsal Hizmetler
 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler
 • Hasta Deneyimi
 • Hizmete Erişim
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Sağlık Hizmetleri
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Sterilizasyon Hizmetleri
 • Radyasyon Güvenliği
 • Protez Laboratuvar

Destek Hizmetler
 • Tesis Yönetimi
 • Bilgi Yönetim Sistemi
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı

Gösterge Yönetimi
Göstergelerin İzlenmesi
Bölüm Bazlı Göstergeler
Klinik Bazlı Göstergeler

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi‘nde Kalite Yönetim Sisteminde takip edilen tüm parametreler Sağlık Bakanlığı Gösterge Yönetim Rehberi baz alınarak hazırlanmıştır. Göstergeler her yılın sonunda bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumluları belirlenir. Göstergeler iki başlıkta belirlenir. Bölüm Bazlı Göstergeler, Klinik Bazlı Göstergeler, hastanenin yapısı, hasta profili ve öncelikleri dikkate alınarak ve Bakanlık yeni Gösterge yayınlaması durumunda revizyonlar yapılarak tüm parametreler Bölüm Kalite Sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Takip edilen her Gösterge verisi için ayrı ayrı Gösterge Kartı oluşturulur. Kartta alt gösterge parametresi, sorumlular, analiz periyodu, sorumluları kimler. Bu bilgiler tanımlanır. Bölüm Kalite Sorumlusu tarafından toplanan ve Kalite Yönetim Temsilcisine raporlanan veriler belirlenen analiz formatında analiz edilir, bölüm hedef değerinden sapma olduğu durumda gereken iyileştirmeler yapılır.


PUKO – Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al)
KNA (Kök – Neden - Analizi)
DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyet)
HTEA (Hata Türleri ve Etki Analizi)

Bölüm ve Klinik Bazlı Gösterge verileri 3 aylık periyotlarla Sağlık Bakanlığı veri giriş sistemine TUR-GÖS ‘e veri girişleri Kalite Temsilcisi tarafından yapılır.Klinik veriler ve bir kısım bölüm bazlı göstergeler HBYS çekilip ,aylık belirlenen hedef değerlere göre sapmalar analiz edilir.Dönemsel bölüm kalite sorumlularıyla gösterge değerlendirme toplantıları yapılır. Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet başlatılır.Yıl başında tüm veriler bölüm kalite sorumluları ile Kalite Performans Değerlendirme toplantıları yapılarak yıllık hedefler belirlenir .


Komitelerimiz

Bölüm kalite sorumlularının katılımıyla yıl içinde belli periyotlarla aşağıdaki komitelerimiz toplanmaktadır:


1-Kalite Konseyi (Yönetim Gözden Geçirme)

2-Komiteler
2.1-Hasta Güvenliği Komitesi
2.2-Eğitim Komitesi
2.3-Tesis Güvenliği Komitesi
2.4-Enfeksiyon Kontrol Komitesi
2.5-Radyasyon Güvenliği Komitesi
2.6-İlaç Yönetim Komitesi
2.7-Hasta Hakları ve Memnuniyeti Komitesi
2.8-Değerlendirme ve Bakım Komitesi

3-Kurullar
3.1-Tıbbi ve Etik Kurul
3.2-İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
3.3-Disiplin Kurulu
3.4-Akademik Kurul

4-Sorumlu Ekipler
4.1-Akılcı İlaç Ekibi
4.2-İlaç Yönetim Ekibi
4.3-Tıbbi Cihaz ve Malzeme Ekibi
4.4-Bina Turu Ekibi
4.5-Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi
4.6-Klinik Kalite İyileştirme Ekibi
4.7-Tıbbi Kayıt ve Dokümantasyon Ekibi

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Hastanemizde; Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak İstenmeyen Olay Bildirim Prosedürü’ne göre hastane personeli tarafından yapılan tüm İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Kayıt Formu’nu doldurarak Kalite Yönetim birimine teslim edilir.

Yapılan tüm bildirimler Kalite Yönetim Temsilcisi ve Bölüm Kalite Sorumlusu tarafından iyileştirme planlanır.Tüm bildirimler ilğili komitelerde değerlendirilir, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından Sağlık Bakanlığı GRS bildirim Sistemine girişleri yapılır.

Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.Konu hakkında Yıllık eğitim planında belirtildiği gibi tüm çalışanlara eğitimler verilir .Üst yönetime ve tüm bildirimler yapan çalışanlara Olay bildirim konusunda yapılan iyileştirme konusunda geri bildirim yapılır ( Yüzyüze görüşme ,mail ,telefon ,komitelerde iyileştirmeler görüşülür)


Fiziksel Alan Denetimleri

Hastanemizde; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.

Hastane yönetimince oluşturulan ekip, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.

Yıllık Tesis Bakım Planı ve Kalite Yönetim Yıllık Çalışma Planı kapsamında 3 aylık periyotlarla Bina Turu Ekibi ile Bina turu yapılır. Tespit edilen tüm uygunsuzluklara Düzeltici / Önleyici faaliyet başlatılır. Uygunsuzlukların giderilmesi, hasta ve çalışan güvenliği kapsamında çalışmaların yürütülmesi üst yönetim katılımıyla sağlanır.

Başhekim ve Hemşirelik Hizmetleri, Otel Destek Hizmetleri, Hasta Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından haftalık alan denetimleri yapılır. Acil olan uygunsuzluklar hemen çözülür, diğer tespit edilen uygunsuzluklar termin süresi konularak iyileştirilir.

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi günlük ve aylık hastane vizitleri yapar.Tespitlere göre iyileştirme planlanır.

Özdeğerlendirme Süreci Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında, hastanemizde yılda iki defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

Özdeğerlendirme ekibi; Hastanede bulunan içtetkik eğitimi almış bölüm sorumlusu ve bölüm kalite sorumlusu olan çalışanlardan oluşur.

Özdeğerlendirme (iç denetim), Kalite Yıllık çalışma planına göre yılda 2 (iki) defa yapılır.

Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.

Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm bölümler, denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgilendirilir.Özdeğerlendirme öncesi ve sonrasında ekiple değerlendirme toplantıları yapılır .


* Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane Setinden yararlanılmıştır.Kalite Yönetim Birimi

...


Hasta Güvenliği Hedefleri

...

 • Hastaların kimlik doğrulamasının her aşamada yapılması
 • Etkin iletişim geliştirilmesi
 • Yüksek riskli ilaçların güvenliğinin sağlanması
 • Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyon riskinin önlenmesi
 • Hasta düşme riskinin önlenmesi